Ogólna klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Magdalena Wdowiak, działająca pod firmą Kuźnia Zdrowia 1 Magdalena Wdowiak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dedala 1/23, 03-983 Warszawa, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej.

DANE KONTAKT. ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować:
• pisemnie na adres siedziby administratora tj. ul.Dedala 1/23, 03-983 Warszawa;
• telefonicznie: +48 502 036 254;
• elektronicznie – e-mail: kuznia-zdrowia@kuznia-zdrowia.pl
lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach:
I. art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej,
II. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu,
III. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m. in. dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych – na wypadek potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
IV. wypełnienia Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych, w celach wskazanych w Oświadczeniu.

ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
• służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
• organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
• podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i firmy kurierskie,
• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
• podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
• podmiotom, z którymi Administrator zwarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• instytucjom i jednostkom badawczo-rozwojowym w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń, a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na Administratora obowiązek archiwizacji danych (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH I PROFILOWANIU:
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b i c dyrektywy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Klauzula Informacyjna dot. faktur

Zgodnie z art. 13 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Magdalena Wdowiak, działająca pod firmą Kuźnia Zdrowia 1 Magdalena Wdowiak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dedala 1/23, 03-983 Warszawa, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej.

DANE KONTAKT. ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować:
• pisemnie na adres siedziby administratora tj. ul. Dedala 1/23, 03-983 Warszawa,;
• telefonicznie: +48 502 036 254;
• elektronicznie – e-mail: kuznia-zdrowia@kuznia-zdrowia.pl
lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. +48 602 24 12 39.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach:
I. zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług;
II. wypełnienia Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych, w celach wskazanych w Oświadczeniu.

ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
• służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
• organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
• podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i firmy kurierskie,
• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
• podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
• podmiotom, z którymi Administrator zwarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• instytucjom i jednostkom badawczo-rozwojowym w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej, a następnie będą archiwizowane.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH I PROFILOWANIU:
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b i c dyrektywy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z witryny kuznia-zdrowia.pl.

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z witryny kuznia-zdrowia.pl , a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im usługi newsletter oraz wypełniły formularz rejestracyjny na warsztaty lub formularz kontaktowy.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych jest Kuźnia Zdrowia 1 Magdalena Wdowiak z siedzibą w Warszawie, ul.Rzymska 21 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 525-132-26-89, REGON: 140728865 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
– wysyłki Newslettera,
– informacyjnych dla samych zainteresowanych uczestników sesji, terapii i warsztatów
– marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług.

3. Dane w celach z punktu 2 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe podawane w formularzu i podczas zapisu na Newsletter są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Systemy informatyczne w których są przetwarzane dane osobowe spełniają wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kuznia-zdrowia@kuznia-zdrowia.pl

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

8. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Państwa podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


PLIKI COOKIES

1. Witryna kuznia-zdrowia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

6.Serwis kuznia-zdrowia.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.